Bed & Breakfast
De Stjelp Pleats

Privacy policy

Privacybeleid

De Stjelppleats vindt het erg belangrijk dat er met de grootst mogelijkezorgvuldigheid met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. In ditprivacy beleid legt De Stjelppleats uit waarom en op welke manier jouwpersoonsgegevens worden verwerkt. Je persoonsgegevens wordennooit verkocht aan derden!

 

Verwerking van persoonsgegevens

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking vanpersoonsgegevens door De Stjelppleats en haar werknemers. Deverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is DeStjelppleats.

 

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en opgeslagen?

 • De Stjelppleats bewaart de persoonsgegevens die je hebt verstrekt via
 • online kanalen, telefoon of bij een bezoek aan de website. Je kan hierbij
 • denken aan:
 • Leveren van diensten of producten; bijvoorbeeld NAW-gegevens,
 • e-mailadres en financiële gegevens.
 • Aanvragen van offerte; bijvoorbeeld NAW-gegevens en e-mailadres.
 • Gebruik van website of app: bijvoorbeeld bezochte pagina's, via welke
 • pagina je op onze website komt.
 • De Stjelppleats streeft ernaar om alleen persoonsgegevens te vragen
 • die nodig zijn voor het verwezenlijken van onze doelen. Deze
 • gegevens worden via het emailsysteem verwerkt en bewaard in de
 • benodigde software.

Gebruik van persoonsgegevens

De Stjelppleats gebruikt je persoonlijke gegevens voor de volgendeacties:

 • Het verwerken van aanvragen en orders.
 • Contact opnemen in geval van vragen of problemen.
 • Het informeren over nieuwe of gewijzigde diensten.
 • Het verbeteren van onze producten en dienstverlening.
 • Voor het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden zal
 • toestemming worden gevraagd.
 • Wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan het voeren van een
 • gedegen boekhouding.
 • Het analyseren van algemeen klantprofiel.

 

Derde ontvangers.

Voor enkele aspecten van onze bedrijfsvoering schakelt De Stjelppleatsexterne dienstverleners in. Dit zijn geen derde ontvangers maarverwerkers. Je gegevens worden nooit aan derden verkocht!

We werken bijvoorbeeld samen met bedrijven voor ICT en beveiliging,

boekhoudsoftware, software, Google en Outlook. Deze partijenverwerken persoonsgegevens in overeenstemming met opdracht van DeStjelppleats. Soms is De Stjelppleats wettelijk verplicht ompersoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst.

Op de website van De Stjelppleats vind je "mogelijk" enkele links naar

andere websites. De Stjelppleats draagt geen verantwoordelijkheid ofaansprakelijkheid voor de manier waarop deze websites metpersoonlijke gegevens omgaan. De Stjelppleats adviseert je om op elkewebsite jezelf op de hoogte te stellen van het privacy beleid dat wordtgevoerd.

 

Beveiliging van persoonlijke gegevens

"Mijn bedrijf" hanteert verschillende maatregelen om je persoonlijkegegevens te beschermen. Hierbij kan je denken aan het versleutelenvan gevoelige informatie, hanteren van toegangscontroles enautorisaties voor beperkte groepen medewerkers. Deze beschermingwordt regelmatig aangepast en verbeterd.

 

Bewaren van persoonlijke gegevens

De Stjelppleats bewaart je persoonsgegevens niet langer dan voor deverwerking van de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn noodzakelijkis voor bedrijfsvoering of zolang als bij wet verplicht is.

 

Informatie en inzage van persoonlijke gegevens

Natuurlijk mag je zelf beslissen over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. De Stjelppleats doet haar uiterste best om aan je verzoek tevoldoen.

 

Informatie en inzage; welke persoonsgegevens van jou zijn bij DeStjelppleats bekend.

Wijzigen gegevens; mochten je gegevens onjuist zijn, vraag dan omdeze aan te passen.

Vergetelheid; Je kan vragen of De Stjelppleats je persoonsgegevenskan verwijderen. Hier voldoet De Stjelppleats aan mits er geen wettelijkeof financiële gronden zijn om deze gegevens te behouden.

Bezwaar; denk je dat De Stjelppleats jouw persoonsgegevens onjuist ofonrechtmatig verwerkt, dan kun je bezwaar indienen door contact metDe Stjelppleats op te nemen.

 

Website's van De Stjelppleats.

De websites van De Stjelppleats zijn beveiligd via een https: verbinding.

Dit kan je zien in de adresbalk aan de linkerkant.

 

Het gebruik van cookies.

De website van De Stjelppleats maakt gebruik van cookies. Dit zijnkleine bestanden die door je browser worden opgeslagen. Dit doen wijom onze dienstverlening te verbeteren en de website optimaal te latenfunctioneren. Cookies kun je zelf verwijderen, raadpleeg voorverwijdering hiervan de handleiding van je browser.

 

Wijzigingen in het privacy beleid.

Het privacy beleid van De Stjelppleats kan worden gewijzigd. Via dewebsite van De Stjelppleats is het actuele privacy beleid te lezen.